Regelgeving

Het complex- of portefeuillegewijs verkopen van zorgvastgoed door een toegelaten zorginstelling is onderhevig aan regelgeving van het College Sanering Zorginstellingen. Corporaties krijgen bij verkoop van zorgwoningen te maken met de Woningwet. College Sanering Zorginstellingen (CSZ)
Wanneer een toegelaten zorginstelling voornemens is een gebouw of terrein niet meer voor de instelling te gebruiken (blijvend), stelt de wetgeving dat de toegelaten zorginstelling verplicht is om dit voornemen te melden aan het College Sanering. Op grond van de WTZi houdt het College sanering als zelfstandig bestuursorgaan toezicht op deze transacties. Doel van het beleid is het voorkomen dat geld “weglekt” uit de sector. Lees meer op de website van CSZ.

Woningwet
De Woningwet 2015 biedt heldere spelregels voor corporaties ten aanzien van sociale huisvesting en beperkt de financiële risico's. Corporaties concentreren zich op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Samen met gemeenten en huurdersorganisaties maken zij prestatieafspraken over de lokale woonopgaven. De Autoriteit Woningcorporaties houdt volkshuisvestelijk en financieel toezicht op de sector. Bij verkoop van zorgvastgoed krijgen corporaties in veel gevallen te maken met de regelgeving vanuit de Woningwet. Lees meer op de website van het Ministerie BZK en Koninkrijksrelaties.